توسعه محصولات
 
           
تیم تحقیق و توسعه  سبزین اعتماد راه آینده در همکاری با بخش تحقیق و توسعه کمپانی های همکار به منظور استفاده حداکثری از توان تکنولوژیک کمپانی ها و تولید ترکیبات کودی ویژه، کاملاً سازگار و ایرانیزه با محصولات کشاورزی کشورمان خصوصاً محصولات استراتژیک مانند زعفران و پسته برنامه ویژه ای را دنبال می کند. به این منظور در سال ۹۴ طراحی و فرمول نویسی به منظور تولید یک ترکیب کودی مناسب برای محلول پاشی پاییزه و زمستانه زعفران در دستور کار قرار گرفت. بعد از انجام مطالعات گسترده و بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تغذیه زعفران بعد از برداشت ۵ فرمول پیشنهادی به بخش تحقیق و توسعه کمپانی اکین تاریم ترکیه تقدیم شد که بعد از انجام اصلاحات این ۵ فرمول تولید آزمایشی شده و برای دو فصل پی در پی در مزارع زعفران مورد آزمایش قرار گرفت. حاصل این همکاری مشترک تولید یک ترکیب کودی کاملاً سازگار با زعفران ایران با نام تجاری Saffron nutri plus بود. برنامه توسعه محصولات از مهمترین راهبردهای بخش تحقیق و توسعه است که در حال حاضر هم در مورد چند محصول استراتژیک کشاورزی ادامه دارد.