Symbion-VAM (Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) (Glomus fasciculatum)

Symbiont-VAM حاوی اسپور قارچ ویزیکولار آربوسکولار می باشد.
نحوه عمل:
مصرف خاکی: به منظور مصرف خاکی برای یک هکتار باید این فراورده را به میزان 10 کیلو با 1000 کیلوگرم ماده آلی از جمله کود حیوانی ،پیت، خاکهای جنگلی و ... مخلوط کرد. این مخلوط در زراعت باید قبل از آخرین شخم به صورت سطحی پخش شده و بعد از شخم آبیاری صورت گیرد. در درختان برای هر درخت میتوان 1 تا 2 کیلوگرم از این مخلوط را در ناحیه ریشه به صورت چالکود استفاده کرد و سپس آبیاری انجام داد. Symbion-VAM قابلیت اختلاط با سایر کودهای بیولوژیک را نیز دارا می باشد.
گیاهان گلخانه ای و گلدانی : محیط کشت این گیاهان یا خاک گلدان باید با نسبت مناسبی با این فراورده مخلوط شود (30 تا 50 گرم به ازای 10 کیلو از محیط کشت). آبیاری منظم به منظور استقرار بهتر قارچ در این محیط های کشت کوچک بسیار سودمند خواهد بود.
ویژیگیهای Symbion-VAM
• به حذب بهتر فسفر نامحلول خاک ،سایر ماکرو المنت ها و میکرو المنت ها و آب کمک زیادی می کند
• با سایر کودهای بیولوژیک سازگاری دارد
• از ریشه گیاهان در برابر حمله سایر قارچ ها و نماتدهای مضر حفاظت می کند
• کاملا در جهت اهداف اکوسیستم های پایدار هست و تاثیر منفی روی توازن اکولوژیکی ندارد
• Symbion-VAM در حقیقت باعث افزایش سطح ریشه گیاهان شده و در جذب بهتر عناصر و تحمل شرایط خشکی بسیار موثر خواهد بود
• Symbion-VAM در حقیقت به عنوان تارهای جانبی ریشه عمل خواهد کرد
• Symbion-VAM انتقال عناصر از خاک و پارانشیم ریشه به زایلم را تسهیل میکند
در درختان استفاده از Symbion-VAM در اواخر بهمن و اوایل اسفند و آبیاری پس از آن باعث استقرار بهتر و کامل تر قارچ روی ریشه خواهد شد.

فرم ارتباط با ما

نام و نام خانوادگی (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
پست الکترونیک (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
شماره تماس (*)

لطفا فیلد را کامل نمایید
متن پیام

Invalid Input